Η SYNERGY EUROPEAN ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ THN 6η ΥΠΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HEALTH4EUKIDS

🇬🇧 👇

Η SYNERGY EUROPEAN υποστηρίζει την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας (6η ΥΠΕ) στην υλοποίηση του έργου HEALTH4EUkids. Συγκεκριμένα υποστηρίζει την ομάδα έργου στην υλοποίηση των δράσεων Δημοσιότητας και την οργάνωση του kick off meeting που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023.

Η κοινή δράση HEALTH4EUkids στοχεύει στην εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την βελτίωση και πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιδιώκει να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές και ερευνητικά ευρήματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες Grunau Moves από τη Γερμανία και Smart Family από τη Φινλανδία. Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά γνώσης, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, την ανάπτυξη πολιτικής και την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής σε οικογένειες και κοινότητες. Στόχος του είναι η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η αύξηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς επιτυχημένων πρακτικών σε άλλα κράτη μέλη. Συμμετέχουν 12 εταίροι και 10 συνδεδεμένου φορείς από 12 χώρες με την 6 ΥΠΕ να είναι επικεφαλής.


SYNERGY EUROPEAN SUPPORT 6TH HEALTH ADMIN IN THE HEALTH4EUKIDS PROJECT

🇬🇧

SYNERGY EUROPEAN supports the 6th Health Region of Peloponnese, Epirus, Ionian Islands and Western Greece (6th Health ADM) in the implementation of the project HEALTH4EUkids. Specifically, we support the project team in the implementation of the Publicity actions and the organization of the kick off meeting that took place in Athens on 8 and 9 February 2023.

HEALTH4EUkids Joint Action aims to implement health promotion and prevention strategies for child obesity across European countries. It seeks to share best practices and research findings, particularly focusing on the initiatives Grunau Moves from Germany and Smart Family from Finland. The project involves knowledge transfer, cooperation between member states, policy development, and the promotion of healthy lifestyles in families and communities. Its goal is to prevent childhood obesity, increase physical activity and healthy diet, and ensure the sustainability and transferability of successful practices to other member states. 12 partners and 10 affiliate entities from 12 countries participate in the partnership, with 6th Health ADM being the coordinator.

Categories: EU Projects