ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

🇬🇧👇

Η προ-ανακοίνωσή της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Έργα προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία έχει ήδη δημοσιευτεί. Με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 44.982.682,33 EUR, που περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, η πρώτη πρόσκληση καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν τα Concept Notes (περιλήψεις) των έργων στα οποία θα περιγράφονται οι ιδέες τους και οι βασικές λεπτομέρειες υλοποίησής τους (στόχοι, εταιρικό σχήμα, προυπολογισμός).

Εντός 30 ημερών από την παρούσα προαναγγελία, θα προκηρυχθεί επίσημα η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων. Ένα ευρύ φάσμα οργανισμών είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν Concept Note, συμπεριλαμβανομένων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, οργανισμών δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς, διεθνών οργανισμών εγγεγραμμένων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών του προγράμματος και  ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά έργο: 900.000,00€ και ο μέγιστος είναι 2.500.000,00€ ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά εταίρο είναι 150.000,00€.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματα της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Greece Italy καθώς και άλλων προσκλήσεων της ΕΕ.


🇬🇧

PRE-ANNOUNCEMENT OF THE INTERREG GREECE-ITALY PROGRAMME 2021-2027 FIRST CALL FOR PROJECT

The pre-announcement of the Interreg Greece-Italy Programme’s First Call for Project Proposals is already published. With a total budget of almost 44.982.682,33 EUR, comprising EU and National Funds, the first call invites potential beneficiaries to submit a Concept Note outlining their project ideas and key implementation details.

Within 30 days of this pre-announcement, the first call for project proposals will officially be launched. A wide range of organizations are eligible to submit a concept note, including National, regional, or local public bodies, Bodies governed by public law and Bodies governed by private law and non-profit organizations, International organizations registered under the national law of the Member States of the Programme and European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC) registered under the national law of the Member States of the Programme.

The minimum budget per project: 900.000,00€ and the Maximum is 2.500.000,00€ while the minimum budget per partner: 150.000,00€.

Stay tuned for the latest of the Interreg Greece Italy programme and other EU grant Calls.


Categories: EU Projects