Τον Νοέμβριο η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Interreg NEXT MED

🇬🇧👇 

Το πρόγραμμα Interreg NEXT MED δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα μέσα Νοεμβρίου 2023, με προϋπολογισμό 103,6 εκατ. Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε έργα διακρατικής συνεργασίας που αντιμετωπίζουν κοινές μεσογειακές προκλήσεις στους ακόλουθους τομείς:

 • Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας
 • Προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ
 • Προώθηση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Ενίσχυση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • Προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών
 • Διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη
 • Ενίσχυση των διαδικασιών τοπικής διακυβέρνησης

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών, δήμων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων / οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, ιδιωτικών εταιρειών και άλλων σχετικών οντοτήτων. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κυμαίνεται από €500.000 έως €2,5 εκατομμύρια, και η συνεισφορά της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 89% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν από σύμπραξη τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας μεσογειακής χώρας εταίρου.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

#InterregNEXTMED #MediterraneanCooperation #EUFundingInterreg NEXT MED Programme Announces Upcoming First Call for Proposals

The Interreg NEXT MED Programme is launching its first call for proposals in mid-November 2023, with a budget of €103.6 million. The call is open to transnational cooperation projects that address shared Mediterranean challenges in the following areas:

 • Boosting research and innovation capacities
 • Fostering SME growth
 • Advancing renewable energy solutions
 • Bolstering climate change adaptation measures
 • Promoting educational opportunities
 • Ensuring access to quality healthcare
 • Enhancing local governance processes

The call is open to a diverse range of stakeholders, including national and regional public authorities, municipalities, non-profit/civil society organizations, universities, research organizations, private companies and other relevant entities. The EU financial support will range from €500,000 to €2.5 million, and the EU contribution cannot exceed 89% of the project total eligible costs. Projects must be submitted by a partnership of at least 3 organizations from 3 different eligible countries, including at least one Mediterranean Partner Country.

Stay tuned on our website for further information.

#InterregNEXTMED #MediterraneanCooperation #EUFunding