Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG Euro-MED.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG Euro-MED είναι ήδη ανοικτή έως τις 27 Οκτωβρίου 2022.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε θεματικά έργα που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες του προγράμματος “Εξυπνότερη» και «Πράσινη» Μεσόγειος, και συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους ειδικούς στόχους τους:

  • Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών (S.O. 1.1)
  • Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία (S.O. 2.6)
  • Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης καταστροφών, και την ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στην δημιουργία και λειτουργία οικοσυστημάτων (S.O. 2.4) και
  • Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων στις αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης (S.O. 2.7).

Μπορείτε να προτείνετε STUDY, Τα TEST και TRANSFER Έργα. Τα STUDY έργαεκτελούν αναλύσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση ενός ζητήματος και ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων δράσης, ενώτα TEST έργαπειραματίζονται με κοινά εργαλεία, πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης που έχουν ήδη αναπτυχθεί και επιδιώκουν την επικύρωση συγκεκριμένων λύσεων που πρόκειται να μεταφερθούν μεταξύ των εταίρων. Τέλος,τα έργα TRANSFER βελτιστοποιούν και μεταφέρουν μεταξύ των εταίρων τα ήδη επικυρωμένα εργαλεία, πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης για να τα υιοθετήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων:  27 Οκτωβρίου 2022 στις 13:00 (ώρα Βρυξελλών).

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ

Κατηγορίες: EU ProjectsGeneral News